1. Diensten
  Fisconté BV, Accountancy kantoor oefent steeds, en in alle onafhankelijkheid de aan haar toevertrouwde opdrachten uit op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier volgens deontologische richtlijnen bepaald door haar beroepsinstituut ITAA.

 2. Verplichtingen van de klant/zaakvoerder.
  Volgens deontologische richtlijnen van haar beroepsinstituut ITAA, zal elke klant door middel van een schriftelijke volmacht aan Fisconté BV het mandaat voor zijn of haar dossier toevertrouwen teneinde Fisconté BV in de mogelijkheid te stellen om de klant te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken door externe diensten; alsook bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van controlerende instanties.

  Deze volmacht vervangt en/of vernietigt alle voorgaande volmacht(en) die door de lastgever aan derden zou gegeven zijn, en is geldig tot bij de schriftelijke herroeping op eenvoudig verzoek door hetzij de klant, hetzij Fisconté BV. De gegeven volmacht houdt niet in dat Fisconté BV aansprakelijk kan gesteld worden, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, voor belastingfraude, – ontduiking en/of –ontwijking, om reden dat Fisconté BV enkel de gegevens ontvangen van de klant verwerkt. Een schriftelijke herroeping van de volmacht door Fisconté BV kan nooit aanzien worden als enige nadelige erkentenis ten opzichte van de klant en/of derden.

  Met het oog op de uitvoering van de aan Fisconté BV verleende opdracht inzake eindeboekjaarformaliteiten verbindt de klant er zich toe met Fisconté BV samen te werken om zowel nauwgezet als tijdig alle nodige dossierinlichtingen te verstrekken uiterlijk binnen de drie maanden na de afsluiting van het boekjaar en/of inkomstenjaar. Bij gebreke hiervan zal Fisconté BV ontslagen worden van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de Wet, de reglementen en de akkoorden m.b.t. de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van haar opdracht.

 3. Verplichtingen van Fisconté BV.
  Fisconté BV garandeert dat zij haar diensten op een professionele manier zal leveren, met de nodige discretie en deskundigheid. Zij zal alle redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels. Er geldt geen resultaatsverplichting, maar een middelenverbintenis. De geleverde diensten vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de gebeurtenissen zich zullen voordoen in overeenstemming met enige adviesverlening door Fisconté BV.

  Fisconté BV kan niet aansprakelijk gesteld worden omtrent de juistheid en volledigheid, noch inzake de correctheid van bedragen, die de klant of haar aangestelde(n) hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de klant worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

 4. Aansprakelijkheid
  Fisconté BV is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van het beroepsinstituut ITAA. Aan de partijen wordt gevraagd om bij voorkeur hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke te melden via schriftelijke weg.

 5. Rapporten
  Alle informatie, adviezen, aanbevelingen in rapporten, presentaties of andere mededelingen die Fisconté BV verstrekt, anders dan klantinformatie, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van de klant. Het is de klant niet toegestaan om een rapport, geheel, gedeeltelijk of een samenvatting ervan openbaar te maken behoudens andersluidend schriftelijk akkoord en tenzij de bekendmaking noodzakelijk is op grond van een dagvaarding, wettelijk of rechterlijk bevel. Het is de klant niet toegestaan om een rapport te wijzigen en/of eindbalans en exploitatiecijfers op enigerlei wijze aan te passen.

  Het is de klant toegestaan om overzichten, berekeningen of tabellen, die gebaseerd zijn op klantinformatie, opgenomen in een rapport, op te nemen in de eigen interne documenten maar niet de aanbevelingen van Fisconté BV, haar conclusies of bevindingen.

 6. Vrijwaring
  De klant zal Fisconté BV vrijwaren voor alle vorderingen van derden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten die voortvloeien uit de openbaarmaking van een rapport opgesteld door; het gebruik door een derde van een rapport opgesteld door; of het door een derde vertrouwen op een rapport opgesteld door Fisconté BV.

 7. Ereloon
  Fisconté BV zal voor de door haar verrichtte prestaties een ereloonnota, met toepassing van de BTW, opstellen. Onze ereloonnota’s/ facturen zijn contant betaalbaar te Zwevegem, zonder korting! Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 10 % per jaar gerekend a rato van het aantal dagen betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15 % met een minimum van 250 Euro ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken, zoniet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Bij gebeurlijke invordering en betwisting erkennen de betrokken partijen de uitsluitende bevoegdheden van het Vredegerecht te Kortrijk en de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk. Bij een overstap naar een ander kantoor wordt er een administratiekost van € 250,00 excl. BTW aangerekend teneinde alle kosten te dekken voor een correcte en volledige overdracht, alsook voor de backup van het betreffende boekhouddossier. Bij niet betaling van alle openstaande facturen 8 weken na de factuurdatum zal Fisconté geen diensten meer verrichten voor de klant. Alle mogelijke gevolgen, van welke aard ook, vallen steeds ten laste van de klant en fisconté BV kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 8. Geschillen
  Alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Kortrijk en de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

 9. Extra
  De kantoor- en factuurvoorwaarden zijn vrij consulteerbaar op onze website, verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. Zij hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt. De cliënt aanvaardt deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen5

Pioniersplein 3, 8550 Zwevegem
mieke@fisconte.be

Fisconté BVBA is lid van ITAA nr. : 50.453.841
Desmet Mieke is lid van ITAA nr. : 10.424.567